Atık su: evlerden, sanayi tesislerinden farklı ticari işletmelerden, kurumlardan ve benzer binalardan kullanıldıktan sonra boşaltılan sular atık su olarak tanımlanmaktadır. Bu sular insan ve hayvan dışkısı ve idrarı ile grisu denilen banyo, lavabo ve mutfaklardan kullanım sonucu kirlenen sulardan ibarettir.

 

Evsel atık sular renkli, pis görünüşlü ve içinde bir miktar çözünebilen ve çözünemeyen maddeler bulunmasına rağmen %99’nun su olduğu diğer kısımlar ise organik ve inorganik karışımlardan oluşmaktadır. Atıksu içinde bakteri, protozoa, virus, helmint gibi patojenik olabilecek mikroorganizma türleri bulunabilmektedir.

 

Atık sularda bulunan patojen organizmalar hastalıkla enfekte olmuş veya özel bir hastalığın taşıyıcıları olan insanlar tarafından deşarj edilmektedir.

Bir yerleşim alanı tarafından oluşturulan atıksuyun miktarı, bu yerleşim alanın nüfusuna ve kişi başına su kullanım miktarına bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle, atıksu debilerinin isabetle tahmini için, güvenilebilir nüfus etüdlerine gereksinim bulunmaktadır. Türkiye’de kanalizasyon şebekelerinin proje aşamasında, İller Bankasının içme ve atıksu şartnameleri Tablo 1.2 de verildiği şekilde aşağıdaki su kullanım değerlerini önermektedir.( İller Bankası )