Kimyasal Atıksu Arıtma

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi yada kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltil-mesi suretiyle giderilmesidir.

Nötralizasyon:
Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atıksuların pH’sını ayarlaması işlemidir. Atıksuyun pH’nın ayarlanması
atıksuyun alıcı ortama deşarj standatlarını sağlaması, biyolojik arıtma öncesinde (bakteriyel faaliyetler belirli pH
değerlerinde gerçekleştiğinden) uygun pH değerinin sağlanması, kimyasal çöktürme işleminde reaksiyonların
gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Nötralizasyon işleminde kullanılan
ekipmanlar, mekanik karıştırıcı, kimyasal madde depolama tankları, kimyasal madde dozay pompaları, pH
kontrol sistemidir.
Hızlı karıştırma ve yumaklaştırma (Koagülasyon-flokülasyon)
Hızlı karıştırma işlemi, atıksuya kimyasal maddenin homojen olarak karışmasını sağlamak amacı ile uygulanır.
Bu işlem sonucu oluşan tanecikler çok küçük yumaklar halinde birleşirler. Atıksuyun bu ünitede kalış süresi 0.5-
5 dakika arasında değişir. Kimyasal madde olarak polielektrolit, kireç, alum, demirsülfat, demir klorür gibi
maddeler kullanılır. Koagülant olarak adlandırılan kimyasal maddelerin atıksuya karıştırılması, çözeltilerinin
hazırlanıp pompalar vasıtasıyla dozlanmıs şeklinde olabildiği gibi, kuru halde de besleme yapılır. Hızlı karıştırma
işleminde yaygın olarak yüksek hızlı mekanik karıştırıcılar kullanılır. Bu işlemden sonra, suyun yavaş bir şekilde
karıştırılması, pıhtılaştırma ile oluşan taneciklerin birleşerek daha kolay çöken yumaklar oluşturmasını sağlamak
amacıyla yumaklaştırma işlemi uygulanır.
Yumaklaştırma ünitesinde suyun kalış süresi 15-60 dakika arasında olması sağlanarak askıda katı maddelerin
koagülant ile maksimum teması temin edilir. Kimyasal yumaklaştırma sonrasında yumakların çöktürülmesi için
çökeltme havuzu yapılır. Hızlı karıştırma, yumaklaştırma ve çökeltme havuzlan ayrı ayrı inşa edileceği gibi,
bunların bir arada yapıldığı bileşik sistemler de mevcuttur.