Atıklar

Standart dışı ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (kontamine olmuş maddeler), aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (temizleme işlemi atıkları, ambalaj atıkları), kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizörler), yararlı performans gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler), endüstriyel proses kalıntıları (destilasyon atıkları), kirliliğin önlenmesi amacı ile kullanılan proses kalıntıları (yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler),yüzey işlemleri kalıntıları (torna atıkları ve benzeri), hammadde işleme proses kalıntıları (petrol slopları, madencilik ve benzeri), değerini kaybetmiş olan maddeler (PCB’lerle kontamine olmuş yağlar) ihracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak getirilmiş olan maddeler, yeniden kullanım veya geri kazanım amacı ile getirilen maddeler, kontamine olmuş alanın iyileştirme çalışmalarından doğan maddeler.

Yukarıda bahsedilen katagorilere ait olmayan fakat üretici ya da ihracatçı tarafından atık olarak kabul edilen maddeler, yukarıda belirtilmeyen üretim atıkları, atık olarak tanımlanır. Atıklar türlerine göre atık kodları (EWC) ile sınıflandırılmışlardır. Atık beyanı, atıkların taşınması, depolanması, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf sürecinde bu kodlar ile ifade edilirler.

Atık yönetimi; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolama, ara depolama, geri kazanım, bertaraf ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren çevre yönetimi biçimidir. Atık Yönetim planlarının hazırlanmasında güvenilir bir atık envanterinin oluşturulması önem arz etmektedir. Güvenilir atık envanterinin oluşturulmasında en önemli kısım atıkların doğru tanımlanması, doğru kodlarının belirlenmesi, miktar ve geri kazanım/bertaraf yönteminin doğru bir şekilde sağlanması en temel verilerdir. Atıkların ihracat, ithalat, transit başvuru ve izin işlemleri, protokol gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.06.2012 tarihli ve 9223 sayılı yazısı ile; Sanayi faaliyetleri neticesinde aynı anda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşabilmesi nedeni ile atık yönetimine yönelik planlamaların tüm atık türleri düşünülerek yapılması gerektiği bildirilerek Tehlikeli ve Tehlikesiz tüm atıkları içeren atık yönetim planları ile ilgili yapılacak güncellemelerde ve yeni hazırlanacak planların “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” şeklinde hazırlanması gerektiği talimatı verilmiştir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılan mevzuat:

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan)
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan)
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1 yıl daha yürürlükte kalarak 02.04.2016 tarihinde yürürlükten kaldırılacaktır.

Çevre Mevzuatı kapsamında yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarına uyum çerçevesinde 19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkında Komisyon Kararı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için bizleri arayabilirsiniz.

0850 840 13 66
0530 320 06 66

Atıklar

Atıklar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir